Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου

29 Ιουλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 29/07/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                              Αρ.Πρωτ: 3396

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 01/08/2011 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με το υπ αριθμόν 6600/07-07-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                          ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ