ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

10 Ιουλίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2η Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αντιπάρου και σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
3. Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.
4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5869,41 ευρώ

5. Λήψη απόφασης για την εισφορά έτους 2017 στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ)

6. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

7. Αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής συναυλίας

8. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σωτήριος Σκούρτης