Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 28/06/2011 και ώρα 21:00 στην αίθουσα Καλουδά.

27 Ιουνίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 27/06/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                               Αρ.Πρωτ: 2958

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 28/06/2011 και ώρα 21:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ¨Περιφερειακή Οδός Αντιπάρου¨ του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου¨» 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ