Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

27 Απριλίου, 2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, παράγρ.5 του Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τμημάτων και κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση από επαγγελματίες.2. Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας.3. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.4. Ψήφισμα αναφορικά με την υποβάθμιση του ΠΠΙ Αντιπάρου.5. Έγκριση απόφασης ΚΕΔΑ.6. Αιτήματα πολιτών. 
  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης