Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

17 Φεβρουαρίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 20ήτου μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α’ κατανομή έτους 2015)

2.      Προέγκριση για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

3.      Γνωμοδότηση για την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τη θερινή περίοδο

4.      Αίτηση εποχικότητας επιχειρήσεως κ.Πατέλη Μαριγούλας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν429/76

5.      Λήψη απόφασης για αποζημίωση εξόδων μετακινήσεων κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2014 κ. Χανιώτη Ευθυμίου

6.      Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Αντιπάρου σε συνεργασία με την εταιρεία “Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ” και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης

7.      Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διαρκείας δύο (2) μηνών

8.      Ψήφιση επιτροπών μετά από κλήρωση

9.      Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής, αρμόδιας για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΛΧ ΠΑΡΟΥ

10.   Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής, αρμόδιας για θέματα άδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, χαρακτηρισμών παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, πρόσληψη ναυαγοσωστών, κ.ά., στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΛΧ ΠΑΡΟΥ

11.    Αίτημα δημοτικού συμβούλου κ. Φαρούπου Βασιλείου για δημιουργία επιτροπής στο Δήμο

12.   Αίτημα δημοτικού συμβούλου κ. Φαρούπου Βασιλείου για αγορά περιπολικού οχήματος και δωρεά του στον Αστυνομικό Σταθμό Αντιπάρου και ενδεχόμενη δημιουργία σχετικής επιτροπής
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης