Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

5 Δεκεμβρίου, 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 9 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ο :  Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 60.000,00€ από Λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου για τα έτη 2012 και 2013.
ΘΕΜΑ 3ο :Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «Θεραπεία=Ελπίδα» για την υλοποίηση του προγράμματος: «Ανίχνευση και Αποκατάσταση Διαταραχών στον Προφορικό και Γραπτό Λόγο».
ΘΕΜΑ 4ο :Αιτήματα πολιτών.
ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 6ο :   Ορισμός εκπροσώπων στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών της περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης