Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

7 Νοεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 7 Νοεμβρίου 2014    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                               Αριθ’ Πρωτ:    4545

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015
ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης