Πρόσκληση Δημ. Συμβουλίου, 19/9/14

15 Σεπτεμβρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αντίπαρος 15 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αριθ’ Πρωτ: 3746
Τ.Κ 84007

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή μονίμου χώρου για την διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 3ο : Ψήφιση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 5ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 6ο : Αντικατάσταση μελών Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 7ο : Αντικατάσταση μελών ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 8ο : Ανανέωση σύμβασης με ΔΗΜΟΣΝΕΤ.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μέλους για την συγκρότηση πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων– κινηματογράφων – κέντρων διασκέδασης σύμφωνα με το άρθρο 2 ΑΝ 435/1937.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός τακτικού διαχειριστή με αναπληρωτή στα τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα.
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
ΘΕΜΑ 12ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για τον εξορθολογισμό του κόστους της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήρης Σκούρτης