Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 30-01-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

2 Ιουνίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 24-01-2014
         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ. Πρωτ: 276
                     Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 30-01-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου  (Κ.Ε.Δ.Α).

2. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αντιπάρου στις Τουριστικές Εκθέσεις του Εξωτερικού.

3. Επανακαθορισμός ζωνών σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

4. Ένταξη του Δήμου Αντιπάρου στην Πρόσκληση 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013». 

5. Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

6.  Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

7.  Ορισμός εκπροσώπων και αντικαταστατών Δήμου Αντιπάρου στις επιτροπές αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής , χαρακτηρισμός παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, πρόσληψη ναυαγοσωστών κλπ (Γ.Κ Λιμένα άρθρο 20 & Π.Δ 23/2000 άρθρο 1).

8. Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης  από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες).

9. Ορισμός εκπροσώπων και αντικαταστατών Δήμου Αντιπάρου στην επιτροπή ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Ν. 2881/2001, ΥΑ 2123/36/2001)

10. Αιτήσεις εποχικότητας επιχειρήσεων (άρθρο 5 παρ. 2. Ν 429/76)

11. Αιτήματα κατοίκων για παροχές ύδρευσης.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ