«Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) Δήμου Αντιπάρου».

22 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 01/2013

Στην Αντίπαρο σήμερα την 06 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4752/31-12-2012 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κα Βιάζη Ελένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 .
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) Δήμου Αντιπάρου».
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενη δημοτική σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
4. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
5. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
6. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12.
13.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Απόφασης 01/06-01-2013
Η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βιάζη Ελένη ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 , την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται για την εκλογή νέου Προεδρείου (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα) για τη νέα διετία και το σώμα εκλέγει χωριστά με μυστική ψηφοφορία .
Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από την ελάσσονα μειοψηφία και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Στη συνέχεια κάλεσε , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά το ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας δεν αποδέχτηκε να υποδείξει υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί αφενός η θέση του Γραμματέα έχει ένα πολιτικό ρόλο επικύρωσης των αποφάσεων του Συμβουλίου και αφετέρου ελλείψει εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας δεν βρίσκει λόγο να έχει τη θέση του Γραμματέα.
Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα ,αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα μειοψηφία ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Εκ μέρους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο Δήμαρχος πρότεινε για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Φαρούπο Κωνσταντίνο.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού οι οποίοι από τους οκτώ (8) παρευρέθησαν έξι (6) να ψηφίσουν για την εκλογή του κ. Φαρούπου Κωνσταντίνου ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους .
Στη συνέχεια ο κ.Βασιλόπουλος Ιωάννης εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Πατέλης και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του όπου παρευρέθησαν και οι τέσσερις (4) να ψηφίσουν για την εκλογή του κ.Πατέλη Αντώνιου ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερις (4) ψήφους μετά από μυστική ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της ελάσσονος μειοψηφίας κ.Σκούρτης δεν δέχτηκε τη θέση του Γραμματέα όπως και η μείζονα μειοψηφία δεν δέχτηκε να υποδείξει εκπρόσωπο για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψει εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου. Ως εκ τούτου ο Δήμαρχος εκ μέρους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τη δημοτική σύμβουλο Βιάζη Εμμανουλία.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού να ψηφίσουν για την εκλογή της κ. Βιάζη Εμμανουλίας στη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία η υποψήφια συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχτηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, κλήθηκαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν , με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2013 και 2014 μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας ,ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχτηκαν με την παραπάνω διαδικασία.
Για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο προταθείς Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαρούπος Κωνσταντίνος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα έντεκα (11) ψήφους και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο προταθείς Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πατέλης Αντώνιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα έντεκα (11) ψήφους.
Για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου η προταθείσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βιάζη Εμμανουλίας συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα έντεκα (11) ψήφους.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014 όπως παρακάτω:
Α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαρούπος Κωνσταντίνος του Ιωάννη.
Β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πατέλης Αντώνιος του Δημητρίου.
Γ. Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βιάζη Εμμανουλίας του Γερασίμου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2013 .
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος Τα Μέλη

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ