«Ψήφιση- έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»

22 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 03/2013
Στην Αντίπαρο σήμερα την 23 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 144/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση- έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ.Φαρούπο Κωνσταντίνο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13 μέλη και ονομαστικά οι:
:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
4. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
5. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
6. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
8. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
10. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Απόφασης 06/23-01-2013
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος στη συνεδρίαση κ. Φαρούπος Κωνσταντίνος κάλεσε την υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας κ. Φαρούπου Κυριακή να εισηγηθεί το θέματος:
Το λόγο πήρε η υπάλληλος για την ανάγνωση και επεξήγηση των κωδικών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
Αναλυτικά:
0.Τακτικά έσοδα σύνολο 813.617,50 ήτοι:
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία: 8.000 ,00 €
Έσοδα από κινητή περιουσία: 16.000,00 €
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 340.252,11€
Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 135.940,00 €
Φόροι και εισφορές 780,00 €
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 308.295,39 €
Λοιπά τακτικά έσοδα 4.350,00€

1.Έκτακτα έσοδα 1.189.356,96 € ήτοι:
11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 15.000,00 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.164.156,96 €
15 Προσαυξήσεις πρόστιμα- παράβολα 10.200,00 €

2.Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 109.057,20
Έσοδα ΠΟΕ τακτικά 109.057,20 €

3.Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 42.916,20 €

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 42.916,20 €

4.Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων 233.300,00€
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 230.300,00 €
Επιστροφές χρημάτων 3.000,00

5.Χρηματικό υπόλοιπο 976.651,09 €
Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 417.022,19 €
Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 559.628,90 €
Σύνολο προϋπολογισμού εσόδων έτους 2013 3.364.898,95€

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ήτοι:
Κ.Α 00 Γενικές Υπηρεσίες 313.693,79 €
Κ.Α 10 Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες 340.743,85 €
Κ.Α 15 Υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού κοιν. πολιτικής 40.100,00 €
Κ.Α 20 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.351.583,54 €
Κ.Α 25 Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 272.967,13 €
Κ.Α 30 Υπηρεσίες τεχνικών έργων 347.775,35 €
Κ.Α 35 Υπηρεσίες πρασίνου 76.500,00 €
Κ.Α 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 79.214,24 €
Κ.Α 45 Υπηρεσίες Νεκροταφείων 11.000,00 €
Κ.Α 70 Λοιπές υπηρεσίες 151.826,67 €

Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και προβλέψεις 339.494,38 €
Αποθεματικό 40.000,00 €
Σύνολο εξόδων προϋπολογισμού 3.364.898,95 €
Στη συνέχεια γίνεται διαλογική συζήτηση δίδονται επεξηγήσεις στους δημοτικούς συμβούλους από τον κ. Δήμαρχο σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού .Στη συνέχεια ο κ. Βασιλόπουλος ρώτησε για το ποσό των 70.000,00 ευρώ 20-6277.001 στην καθαριότητα ποιος είναι ο λόγος που μπαίνει τόσο μεγάλη πίστωση τη στιγμή που πέρσι δαπανήθηκαν μόνο 8.000 ευρώ.
Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας είπε ότι φέτος έχουν σκοπό και πρόγραμμα επειδή στην καθαριότητα δεν μας εγκρίνουν άλλες θέσεις εργασίας (πέρσι υπήρχε το πρόγραμμα της ΓΕΣΕΕ ) και δεν γνωρίζουμε αν θα μας εγκρίνουν και τις 8μηνες συμβάσεις για το λόγο αυτό μετά από τη συνάντηση που είχαμε οι δήμαρχοι στο Υπουργείο μας ενημέρωσαν ότι μπορεί ο δήμος να αναθέσει σε εργολάβο την καθαριότητα του νησιού. Η ανάθεση αυτή στο σύνολό της θα αφορά την περισυλλογή , τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ Πάρου, τις βλάβες, συντήρηση και καύσιμα. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί θα είναι του δήμου απλώς δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία.
Θα βγει ο διαγωνισμός τα χρήματα είναι αυτά και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε .
Ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι φέτος δώσαμε 120.000 ευρώ για συντηρήσεις οχημάτων και καύσιμα δεν καταλαβαίνει ποιος θα έρθει να δώσει προσφορά με το ποσό των 70.000 ευρώ όταν θα έχει στην εργολαβία του συντηρήσεις, περισυλλογή, καύσιμα , μεταφορά.
Απαντώντας ο κ .Δήμαρχος είπε ότι επειδή σήμερα συζητάμε για τον προϋπολογισμό όταν θα έρθει η ώρα του και περάσει το θέμα αυτό από το δημοτικό συμβούλιο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε.
Στη συνέχεια δίδονται διευκρινήσεις σε κωδικούς αριθμούς στο δημοτικό σύμβουλο κ. Σκούρτη .
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλόπουλο ο οποίος είπε ότι θα ήθελε τον επόμενο χρόνο να είμαστε πιο τυπικοί στο θέμα του προϋπολογισμού και όχι να τον παίρνουμε δύο μέρες πριν το συμβούλιο . Οι σελίδες είναι πάρα πολλές όπως και οι κωδικοί και είναι αδύνατο να τον ελέγξουμε και να κάνουμε τις τοποθετήσεις μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ και καλούμαστε να αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό του 2013. Είναι μια κορυφαία διαδικασία , δεδομένου ότι, με βάση τον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε θα πορευτούμε όλη τη χρονιά. Από την πρώτη μέρα παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο δείξαμε έμπρακτα την θετική μας διάθεση, ώστε με την παρουσία μας και την καλόπιστη κριτική μας, να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας αλλά και των ολοένα αυξανόμενων επισκεπτών μας. Υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό των προηγούμενων ετών στα πλαίσια της συναίνεσης , όμως όπως απέδειξα στην χθεσινή μου εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα , υπάρχουν αρκετές αρρυθμίες στην αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου μας.
Δεν διστάσαμε να απονείμουμε τα εύσημα , για έργα που κερδήθηκαν , όμως θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα , κατά την άποψή μας , δεν είναι ικανοποιητικά. Δεν είναι αρκετό να θέλεις αλλά και να μπορείς.
Δεν προλάβαμε να μελετήσουμε με πολύ προσοχή τα μεγέθη του προϋπολογισμού και να τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2011-2012) , αφού ο προϋπολογισμός μας δόθηκε μόλις δύο μέρες πριν την συζήτησή του.
Επιγραμματικά όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι η κατανομή των προβλεπόμενων δαπανών θα μπορούσε να έχει προέλθει μετά από λεπτομερή καταγραφή των αναγκών σε έργα και φυσικά μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τους κατοίκους προκειμένου να μην έχει κανείς παράπονα.
Ενδεικτικά σας παραθέτω διάφορα έργα τα οποία κατά την άποψή μας θα έπρεπε είτε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2013 είτε να μπουν σε διαδικασία προγραμματισμού και διεκδίκησης.
1.Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου στο Δεσποτικό, έργο που θα αναβαθμίσει κατά πολύ την τουριστική μας αγορά. Στην Αντίπαρο έχουμε το Σπήλαιο, το Κάστρο. Το Δεσποτικό έχει γίνει ευρέως γνωστό .Αυτά με μια προσπάθεια ας τα δρομολογήσουμε ώστε να τα καρπωθούμε αργότερα . Για παράδειγμα στο Σπήλαιο υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη ενός γιατρού ο οποίος είναι ερασιτέχνης σπηλαιολόγος και έχει κάνει μελέτη για αυτό ότι το σπήλαιο της Αντιπάρου είναι το Σπήλαιο του Πολυφήμου. Εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι σήμερα.
2. Η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ ,εντός του οικισμού, που θα αναβαθμίσει την αισθητική αλλά και την τουριστική μας εμφάνιση, έστω και αν η ΔΕΗ όπως μας είπε χθες ο δήμαρχος έγινε τέσσερα κομμάτια.
3.Κάποιο έργο που να αφορά τον ναυταθλητισμό , αφού είμαστε τουριστικό νησί και δημιουργώντας τέτοιες εγκαταστάσεις ίσως προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες.
4. Ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων προκειμένου να έχουν μια διαρκή παρουσία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
5.Δεν υπάρχει καμιά δαπάνη για την τουριστική προβολή μας, τι έγινε ξαφνικά λύσαμε όλα τα προβλήματά μας ; Που είναι οι καλαίσθητες πινακίδες, το γραφείο πληροφοριών και τόσα άλλα που απλόχερα μοιράζαμε στα προγράμματά μας; Τι έγινε η τουριστική επιτροπή;
6.Χθες ο δήμαρχος μας είπε ότι θα κάνει πάρκο στην διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου με τον δρόμο προς το νεκροταφείο, γιατί, όπως είπε , είναι η πόρτα εισόδου στο χωριό, εμείς του προτείνουμε να φτιάξει πρώτα το portal της ψηφιακής εισόδου στην Αντίπαρο και μετά θα βρούμε χρήματα και για κήπους και για πάρκα.
Παρόλα αυτά ο συνδυασμός μας είναι αποφασισμένος και αυτή τη φορά να ψηφίσει τον προϋπολογισμό προσδοκώντας στην καλύτερη εκτέλεσή του».
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σκούρτης ο οποίος είπε αν και πρόκειται για ένα προϋπολογισμό χωρίς έμπνευση καθώς ακόμα και οι περσινές επισημάνσεις κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του περασμένου έτους δεν φαίνονται να λήφθηκαν υπόψη, ψηφίζει εκ μέρους της παράταξης τον προϋπολογισμό παραπέμποντας σε θέματα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί όπως η διαμόρφωση του γηπέδου στις Γαλανταριές , η αισθητική παρέμβαση στο Κάστρο και άλλα.
Απαραίτητη είναι τουλάχιστον την επόμενη φορά να υπάρχει μια προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ όλων των παρατάξεων για την περισσότερο ολοκληρωμένη κατάρτιση τόσο στον προϋπολογισμό όσο και του τεχνικού προγράμματος.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Φαρούπος είπε επειδή στον προϋπολογισμό βλέποντας τα νούμερα και τα χιλιάδες ευρώ να τρέχουνε και αναφέρομαι στον κ.Βασιλόπουλο για το τα τεχνικό πρόγραμμα που είπε σίγουρα η Αντίπαρος χρειάζεται πολλά πράγματα και της λείπουν πολλά πράγματα. Είπε ο κ. Βασιλόπουλος για τα εύσημα στο έργο του ΧΑΔΑ που θα στοιχίσει σχεδόν 1.000.000 ευρώ, αλλά δεν είναι το μοναδικό εκατομμύριο που σε τέτοιες περιόδους τρέχει για την Αντίπαρο , αυτή τη στιγμή τρέχουν έργα γύρω στα 8.500.000 με 9.000.000 εκατομμύρια ευρώ στο 2012 με 2013 που η χώρα μας πατώνει και είναι αναλογικά με 1200 κατοίκους που έχει η Αντίπαρος είναι σαν να δίνει στο κάθε κάτοικο γύρω στα 6.500,00 ευρώ. Η Αντίπαρος χρειάζεται πολλά πράγματα και το Δεσποτικό , και το Σπήλαιο και γήπεδα , αλλά να αναλογιζόμαστε και την εποχή που ζούμε αλλά σε αυτές τις εποχές αν δεν κρατάς μικρό καλάθι πέφτεις έξω και το καλάθι δεν είναι μικρό με 9.000.000 ευρώ σε έργα να τρέχουνε.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε: «Κύριοι πέρα από αυτά που είπε ο σύμβουλος μας Παναγιώτης Φαρούπος, ήδη για τα έργα που έχουν έρθει στο νησί μας αυτή τη διετία , θα επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπε ο κ. Σκούρτης το μεσημέρι στην Οικονομική επιτροπή ότι «αν δεν είχαμε πάρει το έργο του Χ.Α.Δ.Α. ο προϋπολογισμός μας θα ήταν πολύ μικρότερος γιατί δεν είχαμε έσοδα» και αυτή είναι η αλήθεια , έσοδα δεν παίρνουμε από πουθενά.
Επίσης θέλει να απαντήσει στην τοποθέτηση του κ. Βασιλόπουλου επιγραμματικά.
• ¨Οσο αφορά το Δεσποτικό θα έρθει μια μελέτη προς ψήφιση στην Οικονομική και Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όποτε και όταν ανοίξει κάποιο πρόγραμμα να το εντάξουμε και να έχει μία ωριμότητα γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καμία ωριμότητα. Πέρσι φέραμε στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση τα πετρέλαια του σκάφους του κ. Μαριάνου για τις ανασκαφές του Δεσποτικού (μεταφορά του αρχαιολόγου και των φοιτητών) και κανένας από την αντιπολίτευση δεν το δέχθηκε και τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε το Δεσποτικό. Έχει απαγορευτεί η επισκεψιμότητα στο Δεσποτικό επειδή δεν υπήρχαν φύλακες. Προχωρήσαμε σε ενέργειες από πέρσι μπήκε φύλακας και τώρα προσπαθούν να κάνουν άρση της απαγόρευσης. Επίσης θα συναντήσουμε και άλλο πρόβλημα ακόμα και ένα πρόγραμμα να βγει για να το εντάξουμε, υπάρχει διεκδίκηση με ιδιώτες για το ιδιοκτησιακό πρόβλημα και οι χρηματοδοτήσεις δεν θέλουν ιδιοκτησιακά προβλήματα.
• Όσο αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων εμείς ήμασταν πρώτοι όταν αναλάβαμε το δήμο που βρήκαμε το επιδοτούμενο πρόγραμμα που υπήρχε από τη ΔΕΗ , το φέραμε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, προχωρήσαμε για τη μελέτη που χρειαζότανε και έπειτα η ΔΕΗ μας ζήτησε 20.000 ευρώ για τη σύνταξη της μελέτης. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η ΔΕΗ χωρίζεται σε 4 εταιρείες και δεν είναι σίγουρο αν θα συνέχιζαν να στηρίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα .Άρα λοιπόν δεν προχωρήσαμε στη μελέτη γιατί δεν μας περίσσευαν τα 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα να δικαιωθούμε και να γλιτώσουμε τα 20.000 € γιατί τελικά αυτό το πρόγραμμα σταμάτησε να ισχύει. Δεν ισχύει πλέον και η δαπάνη της υπογειοποίησης είναι το τόσο μεγάλη που η τσέπη του δήμου δεν την αντέχει .
• Όσο αφορά το Σπήλαιο δεν ξέρω αν εκεί ζούσε ο Κύκλωπας ή αν θα πρέπει να φτιάξουμε κάποιο παραμύθι για να αναδείξουμε το σπήλαιο αλλά για το σπήλαιο πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι προβολής του. Το σπήλαιο έχει την ιστορία του , έχει καταγραφεί, είναι δύσκολο να αλλάξεις την ιστορία του που έχει γραφτεί σε βιβλία και περιοδικά . Θεωρώ ότι έχετε δίκιο στο να ελκύσουμε κόσμο αλλά ο παραδειγματισμός σας θεωρώ ότι είναι άστοχος.
• Η Αντίπαρος έχει πάρει γύρω στα 8.500.0000 ευρώ σε έργα. Δεν τα έχει πάρει κανένα άλλο νησί και πρέπει να μας κάνει όλο το δημοτικό συμβούλιο περήφανους για τα έργα που έχει πάρει το νησί. Στα γειτονικά νησιά μας δίνουν συγχαρητήρια οι πολίτες για τα έργα που έχουν έρθει στην Αντίπαρο.
• Για το ναυτικό όμιλο θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όχι μόνο της πλειοψηφίας αλλά όλου του δημοτικού συμβουλίου να το βοηθήσουμε. Ακούγονται διάφορες απόψεις αλλά η πρόταση της παράταξης μας που αυτή τη στιγμή είναι η πλειοψηφία ,έχει κάνει πέντε πράγματα ,τα οποία τα γνωρίζει το Δ.Σ του ναυτικού ομίλου και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα τους δοθεί η χρήση γης και η οικοδομική άδεια καθώς και η χρηματοδότηση των 8.000 ευρώ από την Κοινωφελή επιχείρηση του δήμου . Δεν σημαίνει ότι ο δήμος δεν θα στηρίξει και μετά την προσπάθεια τους για την ανέγερση του κτιρίου. Θεωρεί ότι από καμία κοινοτική αρχή δεν έχει πάρει χρηματοδότηση. Ο ναυτικός όμιλος αυτή τη στιγμή είναι πεταμένος κάτω από ένα αλμυρίκι σε μία παραλία και προσπαθούν από μόνοι τους με δικά τους έξοδα και θυσίες να συντηρήσουν τον όμιλο αυτό. Μην απαξιώνετε εντελώς αυτό που πάει να κάνει η σημερινή διοίκηση. Αυτό μπορεί αυτό κάνει . Θα έπρεπε να μας κατηγορήσετε αν είμαστε ανενεργοί ,σαν να μη βλέπαμε το Ναυτικό Όμιλο. Εμείς ίσα ίσα που τον χρειαζόμαστε και τον καλούμε να στηρίζει το δήμο σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση .Μην ισοπεδώνουμε τα πάντα ,δεν είναι ωραίο. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για το νησί μας και να το βοηθήσουμε . Οι ελλείψεις είναι πολλές όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά .
Μετά τα ανωτέρω το δημοτικό συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 ο οποίος παρουσιάζεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 813.617,50 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 1.189.356,96€
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ : 109.057,20 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: 42.916,20 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟ 233.300,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 976.651,09 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 3.364.898,95 €

ΕΞΟΔΑ: 2.985.404,57 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.000,00 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 339.494,38 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.364.898,95 €
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2013 .
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ