Ανάθεση, παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιοτήτων της καταργηθείσης Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 89/2014 απόφαση του Δ.Σ.

18 Νοεμβρίου, 2014

ΘΕΜΑ:«Ανάθεση, παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιοτήτων της καταργηθείσης Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 89/2014 απόφαση του Δ.Σ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  Α Ν T Ι Π Α Ρ Ο Υ

             Αριθ. Απόφασης 286/2014

Ο Δήμαρχος

Αφού έλαβε υπόψη του:ΑΡΙΘΜ. 89/2014 Α.Δ.Σ.

 1. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως ισχύει σήμερα.
 2. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως ισχύουν σήμερα.
 3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α’), όπως ισχύει σήμερα.
 4. 4. Τις κανονιστικές πράξεις που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύουν.
 5. 5.   Την με αριθμ. Αριθ. Απόφασης 89/17-10-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων.
 6. 6. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Α. Την ανάθεση της παράλληλης άσκησης με την ΕΛ.ΑΣ., των κάτωθι αρμοδιοτήτων, σύμφωνα και με την αριθμ. 89/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

α) Έλεγχος στην τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα στην τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών και

β) Έλεγχος στην τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

 γ) Εκτελεί την επιβολή διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από τη μη  εφαρμογή διατάξεων που απορρέουν από τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις για τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.

δ) Διενεργεί αυτοψίες και συντάσσει εκθέσεις για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

από τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου μας:

 • ¬ Μήτρου Ευάγγελο του Βασιλείου, ειδικότητας Π.Ε. Διεκπεραίωσης πολιτών
 • ¬ Μανωλίκη Ελευθέριο του Θεοδώρου, ειδικότητας Δ.Ε. Καθαριότητας

Γ)  Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα αμείβονται για υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ) Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται έτσι όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

                                                                                     O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

Εσωτ.Διανομή:

 1. 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. 2. Φ5 και ατομικός φάκελος υπαλλήλου 
 3. 3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Κοινοποίηση:

 1. 1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σταδίου 27

 1. 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 2. 3. Αστυνομικό Τμήμα Αντιπάρου
 3. 4. Μήτρου Ευάγγελος
 4. 5. Μανωλίκης Ελευθέριος