Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου