ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

10 Μαρτίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 14/3/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –  καθορισμός όρων διακήρυξης 

                     ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την  «Προμήθεια και 

                     εγκατάσταση συστήματος πλωτών-προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών  

                     στο Λιμένα Αντιπάρου»,  , συνολικού προϋπολογισμού  78.740,00€, συμπ/νου 

                     του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2Ο :Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων και 

                    θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.

                                                                   Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος