ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

17 Φεβρουαρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την …20/2 /2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο 

                      οικονομικού έτους 2022.» 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αποδοχή ποσού που αφορά  για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητής 

                   μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας παραγωγής 300 

                   κ.μ./ημέρα για τον οικισμό Αγίου Γεωργίου του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

                      ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

                      «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση Πρακτικών 1, 2 και 3 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες 

συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2022-2023)», συνολικού προϋπολογισμού  60.000,00 €   χωρίς  ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5Ο : Τροποποίηση της υπ αριθ. 64/2021ΑΟΕ και αποδοχή χρηματοδότησης                   

                     προγράμματος  New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI)»

ΘΕΜΑ 6Ο :  «Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023»

ΘΕΜΑ 7Ο :Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/16.

ΘΕΜΑ 8Ο : «Μετακίνηση Δημάρχου».

ΘΕΜΑ 9Ο : «Ανάκληση της υπ αρ.110/2022 ΑΟΕ και  εκ νέου «Εισήγηση επί Σχεδίου 

                     Κανονισμού Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων  Χώρων Δήμου 

                    Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 10Ο : «Ανάκληση της υπ αρ.111/2022 ΑΟΕ και  εκ νέου «Εισήγηση επί Σχεδίου 

                       Κανονισμού Κοιμητηρίου Δήμου Αντιπάρου.»

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος