ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Δεκεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/12 /2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2023»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023».

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος