ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

2 Δεκεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 5/12 /2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : « Αποδοχή 4ου και 5ου   παραδοτέου από την εταιρεία «Αιγαίου Solutions A.E.  

                    για την  υλοποίηση του υποέργου: «Ψηφιακή εφαρμογή» της πράξης 

                    «Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και 

                    πολιτιστικής   κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Επί αιτήματος της  ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής .»

ΘΕΜΑ 3Ο :»Επί αιτήματος της COSMOTE για χορήγηση άδειας εκσκαφής για άρση 

                    καλωδιακών βλαβών.»

ΘΕΜΑ 4Ο :»Εισήγηση επί Σχεδίου Κανονισμού Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων 

                    Χώρων Δήμου Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Εισήγηση επί Σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίου Δήμου Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 6Ο :»Αποδοχή 1ης τροποποίησης της από 29/04/2021 Διαβαθμικής Σύμβασης μεταξύ 

                    Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου για την κατασκευή του έργου ‘’ 

                    Συντήρηση – Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 8χ8 Δήμου Αντιπάρου.»

  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος