ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

27 Σεπτεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/9/2022 , ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο : « Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αντιπάρου»

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος