ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

17 Ιουλίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 21/07 /2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού που αφορά  Καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023».

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση ή μη πρακτικών διεξαγωγής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελεσμάτων για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας στις παραλίες Άγιος Σπυρίδωνας, Βαθύς Βόλος, Α΄ Ψαραλυκή και Βαθύς Βόλος θαλ. Μέσα.»

                                                                   Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος