ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Ιουνίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14/06 /2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 2Ο :¨ «Μετακίνηση Δημάρχου  »

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 

                      του ν. 4555/2018- από τον Κ.Α. 70-6414 του προϋπολογισμού  2023 με τίτλο 

                     «Μεταφορές εν  γένει».

                                                                   Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος