ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

11 Μαΐου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 15/05 /2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
ΘΕΜΑ 1ο : «Σύνταξη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023».
ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αντιπάρου».
Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος