ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

25 Ιανουαρίου, 2024

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 5.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του
  Δήμου Αντιπάρου
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή εταιρεία του Νομού Κυκλάδων
 3. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων για την Πολιτική Προστασία
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών – εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο
  του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου
 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων μελών του Δήμου Αντιπάρου στη Γενική Συνέλευση
  του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου
 6. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024
 7. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου
 8. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου
 9. Αίτημα της Cosmote με θέμα “εκσκαφές για άρση καλωδιακών βλαβών”
 10. Αίτημα της Cosmote με θέμα αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την “απομάκρυνση
  εξοπλισμού κέντρου Σωρού Αντιπάρου”
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της
  ομάδας σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες
  επιβλαβείς ουσίες του Λιμεναρχείου Πάρου για το έτος 2024
 12. Αιτήματα κατοίκων για υδροδότηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης