ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

27 Ιουλίου, 2023


Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 31 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα
8.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης