ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

23 Ιανουαρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης ή μη για αλλαγή χωροθέτησης υλοποίησης έργου «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου, με κωδικό ΟΠΣ 5056570»

2. Εξουσιοδότηση δημάρχου για «Υπογραφή σύμβασης για τη λήψη τεχνικής βοήθειας από τον Συμβουλευτικό Κόμβο Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ»

3. Εξουσιοδότηση δημάρχου για «Υπογραφή καταστατικού Δικτύου Μπλε Δήμων» 

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Πάρου για το έτος 2023

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της ομάδας σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες του Λιμεναρχείου Πάρου για το έτος 2023

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής αναφορικά με τα ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής και τοποθέτηση πλωτών εξέδρων για εποχική χρήση του Λιμεναρχείου Πάρου για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης