Πρόσκληση σύγκλησης της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  Δήμου Αντιπάρου

24 Οκτωβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                           

                                                                                             Αρ.Πρωτ: 2955/2010-2022

Πρόσκληση σύγκλησης της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  Δήμου Αντιπάρου

Συνεδρίαση 2η

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αντιπάρου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων στο ΚΕΠ, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:2328.5/8/22 απόφαση του Δημάρχου και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αντιπάρου για τα έτη 2022-2023

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για το συντονισμό ενεργειών για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου μας.

Θέμα 3ο. Συζήτηση λοιπών θεμάτων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Αρτέμιος Κ. Τριαντάφυλλος