«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

9 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος:08/01/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:312

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/02/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Μετακίνηση Δημάρχου»

ΘΕΜΑ 2Ο :1. «Κλείσιμο λογαριασμών του ΝΠΙΔ ΚΕΔΑ Δήμου Αντιπάρου και μεταφορά των υπολοίπων τους σε λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Αντιπάρου 2. Την παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια αυτή.»

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος