ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

18 Αυγούστου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/08 /2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


ΘΕΜΑ 1 ο : «Ορισμός Δικηγόρου για την αντίκρουση καταγγελιών κα ένστασης που
υποβλήθηκε από Δημότη , που αφορά την εκμίσθωση ομπρελών με ξαπλώστρες στην
παραλία Βαθύς Βόλος Αγίου Γεωργίου, μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.


ΘΕΜΑ 2 Ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες της χώρας, για το διδακτικό έτος
2023-2024.


ΘΕΜΑ 3 Ο : «Αποδοχή ποσού που αφορά Καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης
στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και
διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25 ης Ιουνίου 2023»


ΘΕΜΑ 4 Ο : «Σύνταξη 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023» .

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος