Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 2/2011 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ

28 Σεπτεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 2/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π2/2011)

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δέκα (10) ξύλινων στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε σημεία στάσεως λεωφορείου και την συναρμολόγηση – τοποθέτηση τους σε διαφορετικές θέσεις στη νήσο Αντίπαρο, επί βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος που θα έχουν κατασκευαστεί από το Δήμο Αντιπάρου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 20,000.00€ συν 3,200.00€ για ΦΠΑ (16%), ήτοι συνολικά 23,200.00€ και θα βαρύνει τη με Κ.Α. 70-7326.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου Αντιπάρου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:
• Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ. 185 Β΄), όπως ισχύει με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α) και όπως ισχύουν σήμερα.
• Του Ν. 2286/01.01.1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την ..10-10.-2011 με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την …..10:30……….π.μ. και ώρα λήξης την ……..11:00………π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης στα γραφεία του  Δήμου Αντιπάρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Ταχ.

Δ/νση: Αντίπαρος Τ.Κ. 84007, τηλ: 22840-61570, fax: 22840-61218).

Αντίπαρος, .27/09/ 2011

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ