ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

14 Ιουνίου, 2021


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/06/2021 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021» .

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης βάσει του άρ. 65, παρ. 1 του ν. 4795/2021  α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμου Πάρου, Αντιπάρου &  Αμοργού β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αντιπάρου & Αμοργού γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας με ενσωματωμένες παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. Πρωτ. 25586/27.05.2021) δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες  »

ΘΕΜΑ 3Ο «:Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις).

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος