ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

27 Αυγούστου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μμμέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση ΑΟΕ 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 Δήμου Αντιπάρου

3. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης