ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

27 Μαρτίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί ΕΚ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  την 31/03/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου» αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 2Ο : « Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Αιγαίου κατά τη δικάσιμο στις 19-5-2020 ή όποτε αυτή αναβληθεί, σύμφωνα με την αρ. Κλήσης ΚΛ750/10-2-2020 που αφορά την με αριθμό ΑΒΕΜ ΠΡ 419/20-5-2016 Προσφυγή του Ιωάννη Αργυρίου κατά του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 3Ο :Αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας Νικόλαος Σφέτσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Α. Οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 5Ο :Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους  2018.

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους  2019.

ΘΕΜΑ 7Ο : «Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020» .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος