ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

12 Φεβρουαρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η  του μηνός Φεβρουαρίουτου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019

2.                Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

3.                 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην Γ’ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018” του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

4.                Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού

5.                Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου” για χρονικό διάστημα δύο μηνών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης