«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 5η 2017»

19 Μαΐου, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πάρος      19/05/2017      

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αριθ. πρωτ. :   595

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ           

ΠΑΡΟΥ  –  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

                                                               Προς:  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΟΥ

                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

                                                                                                 ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Θέμα:      «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 5η 2017»

          Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ  1ο :  Απόφαση για ενέργειες βελτίωσης της Χ.Ζ.Λ. λιμένος Πάρου.

ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την κατασκευή του έργου.

                       «Έργα λειτουργίας – Βελτίωσης –Επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου

                       στην Αλυκή Δ. Πάρου Ν. Πάρου.»

ΘΕΜΑ  3ο :   Απόφαση για παραχώρηση χώρου εντός Χ.Ζ.Λ. για την λειτουργία λούνα πάρκ.

ΘΕΜΑ  4ο : Διευκρίνιση ως προς τον φορέα άσκησης αρμοδιοτήτων για χώρο που είχε παραχωρηθεί με απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην Νάουσα Πάρου έως 31/12/2016

 ΘΕΜΑ  5ο : Απόφαση για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης ισολογισμού χρήσης 2016 και παρακολούθησης εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2017.

 ΘΕΜΑ  6ο  :     Αίτημα πολιτών.

Ο Πρόεδρος του

                                                                             Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                                                                                       Πάρου – Αντιπάρου

                                                          Καραχάλιος Σταύρος