«Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου»

15 Μαΐου, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 Τ.Κ 84007                                                                                       Αντίπαρος 15/05/2017

 ΤΗΛ.2284061570                                                                          Αρ.πρωτ: 1382

 ΦΑΞ.2284061218                  

 e.mail: [email protected] 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ  53 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις τoυ άρθρου  58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.      Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Πολιτισμού και

3.      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζει

Αναθέτει στον κ.  Δημήτρη Μάτσα του Γεωργίου, Επίτιμο  Έφορο Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθήκοντα άμισθου ειδικού σύμβουλου  του Δήμου μας σε ζητήματα που αφορούν τον υλικό και άυλο πολιτισμό της Αντιπάρου, από την προϊστορία ως τις μέρες μας.

Το έργο αυτό θα επιτελείται επιστημονικά και αντικειμενικά επί θεμάτων που προκρίνει ο Δήμος Αντιπάρου σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ΄ύλην  αρμόδια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου Αντιπάρου.

Η παρούσα ισχύει από 12/05/2017 και έως ανάκλησης της.
Να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2.Αντιδήμαρχο

3. ΚΕΔΑ

4. κ. Δημήτρη Μάτσα