ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

26 Απριλίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 02/05/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το A΄ τρίμηνο

                      οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2Ο :Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την τακτοποίηση

                    φορολογικών υποχρεώσεων ετών 2011-2012.

ΘΕΜΑ 3Ο :Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την μεταφορά του           

                    χαλασμένου απορριμματοφόρου ΕΜΖ 5984 IVECO από την Αντίπαρο  

                   στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών

                       για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια     

                     χρωμάτων διαγράμμισης.

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια  υδραυλικών

                   υλικών. 

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών  για την 

                    Συντήρηση και λειτουργία του ελικοδρομίου.

ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια παγίων – έπιπλα

                    γραφείου.

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών  που

                    αφορά την καταπολέμηση κουνουπιών.

ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια  πυροσβεστικού

                      υλικού για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων στο ελικοδρόμιο και το

                      parking.

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια   μεταλλικών 

                      κάδων απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος