ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 Απριλίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/04/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την Έγκριση Απογραφής Έναρξης την 01.01.2011 του Δήμου Αντιπάρου »


ΘΕΜΑ 2Ο :

«Λήψη απόφασης για την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού & Απολογισμού 2011 του Δήμου Αντιπάρου »

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/04/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης , για τη μεταφορά οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων » .

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επανελέγχου, και πιστοποίησης των δύο παιδικών χαρών του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος