ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

9 Μαρτίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιιπάρου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Ψήφισμα του Δήμου Αντιπάρου κατά της εγκατάστασης βιομηχανικού τύπου ανεμογεννητριών (αιολικό πάρκο) στα ορεινά σημεία της νήσου Πάρου

2.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αντιπάρου και Τρικκαίων

3.      Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Αντιπάρου στο Δήμο Τρικκαίων στα πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο Δήμων και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για αγορά αναμνηστικού δώρου.

4.      Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016

5.      Ορισμός διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2017 σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016

6.      Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Δήμου Αντιπάρου

7.      Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του άρθρου 221 του Ν4412/16Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας

8.      Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

9.      Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

10.  Αιτήματα κατοίκων (ύδρευσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης