ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

7 Φεβρουαρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/02/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1οΟρισμός Διατάκτη με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή ΑΑΥ έτους 2017. 
  
ΘΕΜΑ 2οΛήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεωνκαι την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ). 
ΘΕΜΑ 3 οΛήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ). 

ΘΕΜΑ 4ο    Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων      

                     οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων                         

                     πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών 

                     οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 

                     2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

                     (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ)

ΘΕΜΑ 5ο    Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού  

                   χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν 

                   εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017, 

                   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 

                   όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμόν 

                   πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

                   Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ).

ΘΕΜΑ 6Ο Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο  

                   οικονομικού έτους 2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος