ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

17 Δεκεμβρίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Δήμου Αντιπάρου για το έργο “Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου” και ακύρωση της υπ’ αρ. 174/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Αντιπάρου
Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυματικής διαταραχής του έργου “Νομιμοποίηση υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Αντιπάρου και κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφισταμένου μόλου Αντιπάρου”
Αποδοχή ποσού 6.752,81 ευρώ ως pre-financing (προχρηµατοδότηση-2η χορηγσηη) από το ερευνητικό έργο AquaNES
Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης στο Δήμο στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 και κατανομή αυτού σε δαπάνες
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης