ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Δεκεμβρίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α\\\\\\\’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΘΕΜΑ 2ο

«Έγκριση δέσμευσης για το δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου & Ιονίου (ΔΑΦΝΗ)  ετών 2014, 2015 ,2016»

ΘΕΜΑ 3ο

«Έγκριση της υπ.αρίθμ. 228 Απόφαση Δημάρχου.»

ΘΕΜΑ 4ο

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες φορολογικής υποστήριξης του Δήμου Αντιπάρου »

ΘΕΜΑ 5ο

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 και την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2017 »

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε πληρεξούσιo  δικηγόρο την σύνταξη και κατάθεση μήνυσης του Δημάρχου του Δήμου  

                            Αντιπάρου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου κατά του

                            πρώην Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 7Ο              Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε πληρεξούσιo 

                           Δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου κατά την δικάσιμο στις

                           26-1-2017  της από 22-07-2015 (αρ. κατ.742/2-10-2015) αγωγής Παύλου

                           Φαρούπου του Ιωάννη.

ΘΕΜΑ 8Ο         Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την  προμήθεια υλικών

                           αποχετευτικού δικτύου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                         Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος