«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

18 Νοεμβρίου, 2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την …21../11/2016  , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο  «Μερική ανάκληση ποσού της υπ΄αριθμ. Α-239  απόφαση δέσμευσης πίστωσης έτους 2016 και εκ νέου δέσμευση πίστωσης»
ΘΕΜΑ 2Ο    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έκκριση τεχνικών προδιαγραφών

                    για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης, 

                    κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ολοκληρωμένου  πλαισίου

                    δράσης και ανταποδοτικών τελών.

ΘΕΜΑ 3Ο   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για

                   την καθαριότητα των κτιρίων του Δήμου Αντιπάρου.  

 ΘΕΜΑ 4Ο « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες ελέγχου ισολογισμού 

                  έναρξης 1/1/2011 και έλεγχος ισολογισμού κλεισίματος χρήσεων 2011-2012-

                   2013.

ΘΕΜΑ 5Ο « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής

                   υποστήριξης δήμου Αντιπάρου  μετά από αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ 6Ο «Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση πιστώσεων για το αντίτιμο ηλεκτρικού

                 ρεύματος » μετά από αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ 7Ο «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού  έτους  

                    2016»

ΘΕΜΑ 8Ο Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017.

 ΘΕΜΑ 9Ο «Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου»

ΘΕΜΑ 10Ο «Καθορισμός τιμών για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων ».

ΘΕΜΑ 11Ο Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων».

ΘΕΜΑ 12Ο Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997

ΘΕΜΑ 13Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος   2017».

ΘΕΜΑ 14Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  ύδρευσης  και αποχέτευσης για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 15Ο «Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017»

ΘΕΜΑ 16Ο «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος

                    2017».

ΘΕΜΑ 17Ο Καθορισμός τιμών συντελεστή Τ.Α.Π. και Ζωνών περιοχών Δήμου

                 Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 18ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  και  ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου 

                          ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την υπόθεση Ρούσσου Παναγιώτη.

ΘΕΜΑ 19Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την εγκατάσταση λογισμικού προνοιακών επιδομάτων –μεταφοράς

                        και παραμετροποίησης  και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιομάτων.

ΘΕΜΑ 20Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την απόδοση στις σχολικές επιτροπές μετά από αναμόρφωση. 

ΘΕΜΑ 21Ο «Έγκριση δέσμευσης ,διάθεση πίστωσης  για την ερευνητική επεξεργασία δεδομένων και προετοιμασίας της

                           συμμετοχής του Δήμου Αντιπάρου στην εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου με τίτλο (AQUANES:

                DEMONSTRATING SYNERGIES IN COMBINED NATURAL AND ENGINEERED PROCESSES FOR

              WATER TREATMENT SYSTEMS) μεκωδικό 689450.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος