ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτη Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Αυγούστου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα εκτάκτως την 10/08/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω του επείγοντος,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο : « Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση

ασφαλίστρων για τα δημοτικά οχήματα »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ