ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

17 Ιουλίου, 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 20 η του μηνός Iουλίου του έτους 2016,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2016

2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο

οικονομικού έτους 2016

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016

4. Αναμόρφωση στοχοθεσίας 2016

5. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου προς μεταβίβαση

αρμοδιότητας δικαιούχου για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

οικισμού Δήμου Αντιπάρου»

6. Αποδοχή παραίτησης μέλους ΚΕΔΑ και ορισμός νέου μέλους καθώς και

αναπληρωτή αυτού

7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών σύνδεσης με το δίκτυο

αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου

8. Έγκριση δαπάνης ποσού 2000 ευρώ για πολιτιστικές εκδηλώσεις

9. Ορισμός επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων

10. Αποδοχή ποσού 27011,25 ευρώ ως pre-financing (προχρηµατοδότηση) από

το ερευνητικό έργο AquaNES

11. Αιτήματα πολιτών

12. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης