ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Ιουλίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/07/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο :Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 ».

ΘΕΜΑ 2 Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού

έτους

2016»

ΘΕΜΑ 3 Ο :Έγκριση δέσμευσης για μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

ορισμένου

χρόνου.

ΘΕΜΑ 4 ο :Έγκριση δέσμευσης επιπλέον ποσού λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ , σύμφωνα

με

την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 , για τις διαδικασίες ανάθεσης που έχουν

κατακυρωθεί και έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσίας η προμήθειας πριν από

1/6/2016

και συνεχίζει και μετά την 1/6/2016.

ΘΕΜΑ 5 Ο :Λήψη απόφασης για την υποβολή ΦΠΑ στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης- αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 6 Ο : « Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής

υποστήριξης δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 7 Ο : «Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την ετήσια τεχνική

υποστήριξη για την συντήρηση της μηχανής γραμματοσήμανσης»

ΘΕΜΑ 8 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την

εκπόνηση μελέτης για την Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας

της χώρας Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 9 Ο : Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την φύλαξη- συντήρηση του

ελικοδρομείου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 10 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού

ασύρματου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ΘΕΜΑ 11 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και

υλοποίησης πλατφόρμας Διαβούλευσης και Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data)»

ΘΕΜΑ 12 Ο :: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρομετρητών

ΘΕΜΑ 13 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και

εξαρτημάτων για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 14 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή των Δημοτικών

οχημάτων».

ΘΕΜΑ 15 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού

Λεωφορείου»

ΘΕΜΑ 16 Ο : Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης του ΚΑ 15.6671 (ανταλλακτικά

μεταφορικών

μέσων) μετά από Αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ 17 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για τους

υπαλλήλους καθαριότητας για το έτος 2016»

ΘΕΜΑ 18 Ο : Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πιστώσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ