ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

25 Φεβρουαρίου, 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: [email protected]

Αντίπαρος,  24/02/2016

Αρ. Πρωτ.:       381 /2016

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εξειδικευμένους αδειούχους ηλεκτρολόγους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συντήρηση των μόνιμων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αντιπάρου προς αντιμετώπιση έκτακτων ηλεκτρολογικών βλαβών.

1.Τεχνικές  Προδιαγραφές

Η υπόψη υπηρεσία  θα  παρασχεθεί από συνεργείο που θα  στελεχώνεται από έναν εξειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο και τουλάχιστον έναν ειδικευμένο βοηθό εργατοτεχνίτη. Το συνεργείο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρολογικά σύνεργα κλπ) και μικρό υλικά που τυχόν θα απαιτούνται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας, η χρήση των οποίων θα γίνεται με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου. Η μετακίνηση του συνεργείου θα πραγματοποιείται με μέσο και αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου.

Χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η νήσος Αντίπαρος, στο σύνολό της.

Η ενδεικτικά προσμετρούμενη ποσότητα εργασιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο είναι διακόσιες εβδομήντα δύο (272) ώρες απασχόλησης του συνεργείου (34 οκτάωρα).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/αΕργασίαΤιμή μονάδας (€)Ποσότητα (ώρες)Δαπάνη (€)

1Απαχόληση συνεργείου18272

4896,00

ΦΠΑ 16%783,36

Γενικό Σύνολο5679,36

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι αόριστη, μέχρι της ολοκλήρωσης παροχής της συνολικής προσμετρούμενης ποσότητας εργασιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/02/2016 και ώρα 13:00, στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου.

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 12:00, στο fax : 2284061218, e-mail: [email protected]

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

 Αναστάσιος Δ. Φαρούπος 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου (ΠΔ28/1980) για τη ηλεκτρολογική συντήρηση των μόνιμων  εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου

Του:       ……………………………………………………………………………………………………………………..

Έδρα:     …………………………………………………………………………………………………………………….

Οδός. …………………………………………………………………………..Αριθμός: ………ΤΚ:…………………

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………….

Fax:       …………………………………………………………………………………………………………………….

Α/αΕργασίαΤιμή μονάδας (€) ΠροσφοράςΠοσότηταΔαπάνη (€) Προσφοράς

1Απασχόληση συνεργείου αδειούχου ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την από 25.09.2014 Τεχνική Περιγραφή

272 ώρες

Σύνολο προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

Γενικό Σύνολο

Αντίπαρος, ……………………………

-Ο-

Προσφέρων