Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

12 Ιανουαρίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

2.  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης