«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Δεκεμβρίου, 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/12/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο «Σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού»

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση Δέσμευσης και Διάθεση Πίστωσης για τον 2Ο λογαριασμό του υποέργου 
«Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για την Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος