Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

14 Νοεμβρίου, 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16/11/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ΟΈγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης υπερωριακής

απασχόλησης.

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης

προσωπικού.

ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη εξόφληση της 2ης και

Τελικής εντολής πληρωμής και πιστοποίησης του έργου : «Περιβαλλοντική

Μελέτη για την εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωση απορριμμάτων

(ΣΜΑ) Αντιπάρου» αναδόχου Βασίλειος Λεκαδίτης.

ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εκλογική αποζημίωση

των υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή

των Βουλετικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

ΘΕΜΑ 5ΟΚαθορισμός τιμών συντελεστή Τ.Α.Π. και Ζωνών περιοχών Δήμου

Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 6οΚαθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ΟΚαθορισμός τιμών για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων .

ΘΕΜΑ 8Ο Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ 9Ο Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997

ΘΕΜΑ 10ΟΚαθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας για το έτος 2016

ΘΕΜΑ 11Ο Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης για το έτος 2016

ΘΕΜΑ 12Ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για

το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 13Ο Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού

Νεκροταφείου

ΘΕΜΑ 14Ο Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος