ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

13 Οκτωβρίου, 2015


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Aνανέωση σύμβασης με ΔήμοςΝΕΤ

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών

Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Λιμενικής

Ζώνης καθώς και Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Λιμανιών Αντιπάρου» μεταξύ

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και του Δήμου Αντιπάρου

3. Έγκριση εισφοράς των ετών 2013-2014 στο Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων

Πάρου

4. Αποδοχή εισήγησης του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 100299/3754/19-08-2015 ένσταση του

αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου» κ.

Ιωάννη Αργυρίου κατά της υπ’ αρ. 66414/2452/27-07-2015 απόφασης της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του

έργου

5. Ενημέρωση και λήψης απόφασης σχετικά με τις εξώδικες διαμαρτυρίες

πολιτών προς το Δήμο Αντιπάρου, που αφορούν τη διάνοιξη δρόμου στην

περιοχή Σταυρός, πλησίον της ιδιοκτησίας “Oreo Spiti”

2 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  Τηλ: 2284061570 Email: [email protected]

6. Ενημέρωση και λήψης απόφασης σχετικά με τις εξώδικες διαμαρτυρίες κ.

Βλαντούση Ι. προς το Δήμο Αντιπάρου σχετικά με ζητήματα που αφορούν χώρο

πλησίον της οικίας του στη θέση Παναγιά

7. Αίτημα του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κυδωνιέως Δημητρίου, εφημερίου της

Ενορίας Αντιπάρου

8. Αποδοχή προσφοράς της «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» για δωρεάν παροχή της

επιπλέον εργασίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013

9. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ειδικής επιστημονικής

επιτροπής, κατ’ εφαρμογή του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’) «για τα δεσποζόμενα και

τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την

εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

10. Έγκριση απολογισμού Τουριστικής Επιτροπής για το έτος 2015 και

προγραμματισμός δράσεων

11. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Τουριστικής Επιτροπής

12. Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσηςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης