ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Οκτωβρίου, 2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/10/2015  , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ΟΚατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών με τίτλο

                «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

                χρήσεων 2011,2012, την προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής 

                υπηρεσίας για την εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής και την           

                φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου» 

ΘΕΜΑ 2Ο Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εισφορά 

                 προς τον Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων Πάρου για το υπόλοιπο του έτους 

                 2014.

ΘΕΜΑ 3Ο  Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συλλογής και   

                  μεταφοράς στερεών αποβλήτων έτους 2014

ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια μαρμάρων για 

                 την πεζοδρόμηση και αποκατάσταση του κεντρικού εμπορικού δρόμου.

ΘΕΜΑ 5Ο Ανάκληση της υπ΄αριθμό 50//04-08-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με                    

                θέμα: « Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την 

                συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων ύδρευσης και σύνδεσης νέων      

                παροχών και υδρομετρητών».

ΘΕΜΑ 6Ο Ανάκληση της υπ΄αριθμό 51/04-08-2015Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 

                 θέμα: «Έγκριση δέσμευσης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την   

                  ηλεκτρολογική συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου 

                 Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 7Ο Έγκριση τεχνικής περιγραφής, έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης  

               για την παροχής υπηρεσίας για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων  

               ύδρευσης και σύνδεσης νέων παροχών και υδρομετρητών»

ΘΕΜΑ 8Ο Έγκριση τεχνικής περιγραφής , έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης 

                   για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική συντήρηση των 

                μόνιμων  εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 9Ο«Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση των 

                 ασφαλίστρων του Δημοτικού Λεωφορείου»

ΘΕΜΑ 10Ο «Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 

                 2015».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος